Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania internetowego serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych dostępnego pod adresem www.dodajauto.pl oraz zakres praw i obowiązków Użytkowników tego serwisu. 

Serwis dodajauto.pl stanowi platformę umożliwiającą publikację przez Użytkowników na stronach serwisu płatnych i bezpłatnych ogłoszeń motoryzacyjnych stanowiących oferty sprzedaży, kupna lub zamiany pojazdów mechanicznych, a także umożliwiającą wymianę informacji o tych ofertach pomiędzy Użytkownikami i osobami odwiedzającymi serwis oraz ułatwiającą dokonywanie transakcji obrotu tymi pojazdami mechanicznymi przez Użytkowników i osoby odwiedzające serwis. 

Właścicielem i administratorem serwisu dodajauto.pl jest, MARTOM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-082) przy ul. Jana III Sobieskiego 11 lok. 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584084, NIP 6342849173, REGON: 362876105. 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Serwis dodajauto.pl lub Serwis -internetowy serwis ogłoszeń motoryzacyjnych dostępny w domenie www.dodajauto.pl.

Użytkownik - podmiot zamieszczający w Serwisie dodajauto.pl oferty obrotu pojazdami mechanicznymi, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, posiadającą prawo własności pojazdu mechanicznego lub posiadającą upoważnienie do rozporządzania tym pojazdem. 

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

SimPay - serwis internetowy obsługujący usługi SMS/IVR prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Simpay Krzysztof Wojdak ul. Lęborskia 3b,
80-386 Gdańsk, NIP: 5862277788, REGON: 221709150.

PayU - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, NIP 779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

Regulamin - niniejszy Regulamin

2. Zasady określające dopuszczalność zamieszczania ogłoszeń w serwisie. 

1. Serwis dodajauto.pl udostępnia Użytkownikom następujące usługi:

a) zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń motoryzacyjnych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miesięcznych limitach określonych
w niniejszym Regulaminie,

b) zamieszczania płatnych ogłoszeń motoryzacyjnych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania 

c) wyróżniania odpłatnie zamieszczanych ogłoszeń.  

2. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. 

3. Zamieszczenie przez Użytkowników treści i fotografii w serwisie dodajauto.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publiczne udostępnianie. 

4. W publikowanych w serwisie www.dodajauto.pl ogłoszeniach MARTOM POLSKA Sp. z o.o. nie występuje jako strona transakcji i nie pobiera prowizji od transakcji do których dochodzi pomiędzy Użytkownikami. 

5. Właściciel serwisu dodajauto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym fotografie) publikowanych przez użytkowników Serwisu ogłoszeń i ich prawdziwość. 

6. Odpowiedzialność za treść publikowanego ogłoszenia (w tym fotografie) ponosi Użytkownik. 

7. Treść (w tym fotografie) umieszczanego przez Użytkownika serwisu ogłoszenia motoryzacyjnego może dotyczyć wyłącznie oferty transakcji obrotu (sprzedaży, kupna, zamiany) pojazdem mechanicznym. 

8. Użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń zawierających zdjęcia oferowanego do sprzedaży, kupna lub zamiany przedmiotu opatrzonych znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.

9. Dodając ogłoszenie użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych materiałów lub posiada stosowne upoważnienia zezwalające na ich używanie oraz, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaniżanie wartości pojazdu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie uznawane jest za naruszenie Regulaminu. 

10. Użytkownik wyraża zgodę na prezentacje danych ogłoszenia wraz z dołączonymi fotografiami w serwisie dodajauto.pl i wyraża zgodę na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez dodajauto.pl na stronach internetowych Serwisu. 

11. Umieszczane ogłoszenie musi zostać przyporządkowane przez Użytkownika do odpowiedniej kategorii, zgodnej z treścią ogłoszenia. 

12. Ten sam pojazd mechaniczny w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia w serwisie dodajaut.pl.

13. Umieszczenie przez Użytkownika w treści jednego ogłoszenia informacji dotyczącej oferty obrotu więcej niż jednego pojazdu mechanicznego uznawane jest za naruszenie niniejszego Regulaminu. 

14. Umieszczane ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie. 

15. Użytkownikom zabrania się umieszczania ogłoszeń, których treści:

a) nie odpowiadają wybranej kategorii, 

b) naruszają dobre obyczaje, powszechnie uznawana są za obraźliwe, 

c) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, 

d) dotyczą pojazdów mechanicznych pochodzących z przestępstwa, 

e) noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

f) wprowadzające w błąd, 

g) zostały wielokrotnie dodana w tej samej lub innej kategorii (w tym także w przypadku jedynie nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach), 

h) reklamują serwisy konkurencyjne, aukcyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług, sklepy internetowe, blogi lub zawierają odnośniki (linki) do adresów do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych,

i) nie przedstawiają przedmiotu oferty, natomiast przedstawiają treści reklamowe, logotypy firm i serwisów internetowych,

j) zawierają ciągi powtarzających się znaków i cyfr.

16. Administrator serwisu może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, a także ma prawo do zablokowania i usunięcia umieszczonego głoszenia, jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji użytkownik jest informowany o zablokowaniu i usunięciu jego ogłoszenia. W przypadku blokady ogłoszenia płatnego, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu uiszczonej zapłaty za zablokowane ogłoszenie. 

17. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu dodajauto.pl.

 

3. Dodawanie ogłoszeń i zakładanie kont

1. Dodawanie ogłoszeń w serwisie dodajauto.pl wymaga dokonania rejestracji i założenia konta, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może ograniczyć się do wypełnienia formularza aktywacyjnego. W każdym przypadku wymagana jest również akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Użytkownik będący konsumentem, który zamierza wykupić w serwisie dodajauto.pl płatną usługę wyróżnienia ogłoszenia zobowiązany jest dokonać potwierdzenia żądania rozpoczęcia świadczenia usługi wyróżnienia ogłoszenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

3. Dokonanie przez Użytkownika czynności określonych w ust. 1 i ust. 2  powyżej jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy w zakresie świadczenia usług dostępnych w serwisie dodajauto.pl 

4. Po zawarciu umowy administrator serwisu przesyła Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji lub wypełniania formularza aktywacyjnego e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy i informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

5. Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w celu dodawania ogłoszeń bezpłatnych może dokonać rejestracji i założyć konto prywatne
w Serwisie lub ograniczyć się do wypełnienia formularza aktywacyjnego. 

6. Użytkownik będący przedsiębiorcą może dodawać wyłącznie ogłoszenia płatne. W celu dodania ogłoszenia płatnego wymagane jest dokonanie przez niego rejestracji
i założenie konto firmowego w Serwisie.

7. Użytkownik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji w Serwisie następujących kompletnych i poprawnych danych osobowych: imienia, e-maila, nr telefonu kontaktowego, miejscowości, województwa oraz hasła (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) / imienia, pełnej nazwy firmy, e-maila, nr telefonu kontaktowego, miejscowości, ulicy, kodu pocztowego, województwa, hasła, NIP, REGON (przedsiębiorcy). 

8. Założenie konta wymaga od Użytkownika: 

a) podania adresu e-mail, który jest loginem i hasła, 

b) potwierdzenia autentyczności wskazanych w trakcie rejestracji danych poprzez odebranie e-maila wysłanego Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej zawierającego link, którego otwarcie przez Użytkownika umożliwia przejście/przekierowanie Użytkownika na stronę serwisu dodajauto.pl, 

c) zalogowanie się na stronie serwisu dodajauto.pl. po podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła. 

9. Zakładając konto Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a także na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonych przez Użytkownika ogłoszeń, otrzymywanie elektronicznej faktury za wykupione usługi, oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki lub podmiotów ze Spółką współpracujących.

10. Wypełnienie formularza aktywacyjnego wymaga podania: imienia, e-maila, nr telefonu kontaktowego, miejscowości, województwa, hasła, wypełnienia pól dotyczących pojazdu typu (marka, model, rok produkcji, itp), zamieszczenia treści ogłoszenia oraz dodania maksymalnie 12 zdjęć pojazdu w formacie wskazanym na stronie Serwisu. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail serwis dodoajauto.pl wysyła e-mail zawierający unikalny link do wprowadzonego ogłoszenia na stronach serwisu dodajauto.pl, otwarcie przesłanego linka spowoduje uruchomienie się podstrony serwisu z ogłoszeniem Użytkownika i komunikatem, że ogłoszenie zostało dodane, Użytkownik z tej strony może również zarządzać swoim ogłoszeniem. 

11. Rozpoczęcie publikacji ogłoszenia Użytkownika, który dokonał rejestracji i założył konto rozpoczyna się niezwłocznie po jego zamieszczeniu w serwisie dodajauto.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

12. Rozpoczęcie publikacji ogłoszenia Użytkownika, który ograniczył się do wypełnienia formularza aktywacyjnego, rozpoczyna się po jego zamieszczeniu w serwisie dodajauto.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i po otwarciu przesłanego przez serwis dodajauto.pl linka umożliwiającego przejście/przekierowanie Użytkownika na stronę serwisu. 

13. W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika podane podczas rejestracji ulegną zmianie, ma on obowiązek ich niezwłocznej aktualizacji.

 

4. Dodawanie bezpłatnych ogłoszeń

1. Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może dodawać ogłoszenia, które będą bezpłatnie publikowane na stronach serwisu dodajauto.pl.

2. Treść umieszczanego w serwisie bezpłatnego ogłoszenia przez Użytkownika o którym mowa w ust. 1 powyżej nie może pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez inny podmiot, na działalność którego ten Użytkownik ma bezpośredni lub pośredni wpływ. 

3. Użytkownik o którym mowa w ust.1 powyżej może umieszczać w danym miesiącu maksymalnie 3 bezpłatne ogłoszenia na stronach serwisu dodajauto.pl. 

4. Ogłoszenia bezpłatne są publikowane na stronach serwisu dodajauto.pl przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Po upływie okresu publikacji ogłoszenia staje się nieaktywne i niewidoczne w serwisie.

5. Dodając ogłoszenie Użytkownik o którym mowa w ust. 1 może załączyć maksymalnie do 12 zdjęć pojazdu mechanicznego w formacie określonym na stronie Serwisu. 

6. Identyfikacja Użytkownika następuje na podstawie danych osobowych podanych w trakcie zakładania konta w serwisie dodajauto.pl lub w trakcie wypełnienia formularza aktywacyjnego o którym mowa w pkt. 3 ust. 9 powyżej.

7. W przypadku stwierdzenia przez MARTOM POLSKA Sp. z o.o., że dane kontaktowe podane w treści bezpłatnego ogłoszenia odpowiadają danym kontaktowym podanym
w ogłoszeniach, które dodane zostały z innego konta, administrator usunie ogłoszenia dodane później. 

8. Użytkownik w okresie emisji ogłoszenia, a także w terminie 30 dni od daty zakończenia jego emisji w serwisie dodajauto.pl może edytować ogłoszenie poprzez zmianę jego treści w polach podlegających edycji, dodawanie lub usuwanie zdjęć. Edycja ogłoszenia w trakcie jego publikacji jest równoznaczna z dodaniem kolejnego ogłoszenia i polega na ponownej aktywacji ogłoszenia. Użytkownik może również usunąć ogłoszenie z serwisu, wykupić dodatkową usługę wyróżnienia ogłoszenia oraz przedłużyć czas emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji ogłoszenia. Brak aktywacji ogłoszenia w ciągu 30 dni od zakończenia emisji ogłoszenia powoduje bezpowrotne utratę dostępu do ogłoszenia w serwisie dodajauto.pl. 

 

5. Zasady dodawania płatnych ogłoszeń 

1. Użytkownicy będący przedsiębiorcami mogą dodawać ogłoszenia płatne wybierając jedną z opcji pakietu "Dealer" określonych w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

2. Użytkownik pakietu "Dealer" w cenie jego zakupu otrzymuje możliwość dokonywania wyboru nazwy subdomeny, wykorzystywanej przez Użytkownika w trakcie trwania umowy do prezentacji umieszczanych przez siebie ogłoszeń oraz prezentacji informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Zamieszczenie ogłoszenia płatnego w serwisie dodajauto.pl wymaga od Użytkownika: 

    a)    dokonania rejestracji i założenie konta firmowego w Serwisie, 

    b)    wybrania dostępnej opcji pakietu "Dealer", 

   c)   wpisanie treści ogłoszenia i załączenia maksymalnie do 24 zdjęć pojazdu mechanicznego w formacie określonym na stronie Serwisu,

d) dokonania potwierdzenia, iż Użytkownik zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczonej przez serwis dodajauto.pl usługi, cenie za wykupienie wybranej usługi, czasie trwania umowy oraz dokonania potwierdzenia, iż ma on świadomość, że złożenie zamówienia na wybraną usługę pociąga za sobą obowiązek zapłaty za tą usługę. 

4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na podany przez Użytkownika w trakcie zakładania konta adres e-mail, wysyłana zostaje przez administratora serwisu wiadomość, w której MARTOM POLSKA Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie do realizacji emisji ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje. 

5. Jeśli Użytkownik przekroczy w danym okresie rozliczeniowym limit ilości dodanych ogłoszeń w wybranej przez niego opcji pakietu "Dealer", automatyczne przechodzi do następnej (wyższej) opcji pakietu i zobowiązuje się za nią zapłacić.

6. Użytkownik pakietu "Dealer" jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykupiony pakiet po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Dany okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończy się ostatniego dnia danego miesiąca. Jeżeli Użytkownik zarejestrował się w serwisie dodajauto.pl w trakcie rozpoczętego okresu rozliczeniowego, to do momentu zakończenia tego okresu rozliczeniowego dodaje ogłoszenia bezpłatnie. 

7. Emisja ogłoszenia płatnego trwa 30 dni od daty jego ukazania się na serwerze dodajauto.pl z uwzględnieniem postanowień ust. 6 powyżej. 

8. Po upływie okresu publikacji ogłoszenia staje się ono nieaktywne i niewidoczne w serwisie. 

9. Użytkownik w okresie emisji ogłoszenia, a także w terminie 30 od dnia zakończenia jego emisji w serwisie dodajauto.pl może z panelu administracyjnego swojego konta edytować ogłoszenie poprzez zmianę jego treści w polach podlegających edycji, dodawanie lub usuwanie zdjęć, co wymaga kolejnej aktywacji ogłoszenia. Użytkownik może również usunąć ogłoszenie z serwisu, wykupić dodatkową usługę wyróżnienia ogłoszenia oraz przedłużyć czas emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji ogłoszenia. Brak aktywacji ogłoszenia w ciągu 30 dni od zakończenia emisji ogłoszenia powoduje bezpowrotne utratę dostępu do ogłoszenia w serwisie dodajauto.pl. 

10. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji. 

11. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT za nabyty pakiet "Dealer" w formie elektronicznej zgodnie z danymi osobowymi podanymi w trakcie rejestracji i przesłanie faktury VAT na wskazany przez niego adres e-mail. 

12. Faktura elektroniczna wystawiana jest i przesyłana w terminie 1 dnia od zakończenia danego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem zapisów w ust. 6 powyżej.

13. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty jej wystawienia. 

14. Brak terminowej zapłaty za wystawioną fakturę VAT spowoduje zablokowanie publikowanych przez Użytkownika ogłoszeń.

15. Użytkownikowi może zostać odebrany dostęp do udostępnianej mu przez Serwis subdomeny i zostanie ona zwolniona bez żadnych obowiązków odszkodowawczych ze strony MARTOM POLSKA SP. z o.o. jeśli Użytkownik nie ureguluje należności wobec MARTOM POLSKA Sp. z o.o.  w ustalonym terminie płatności.

16. Usunięcie konta Użytkownika powoduje również pozbawienie Użytkownika prawa do korzystania z subdomeny i zwolnienie subdomeny.

17. Użytkownik nie ma prawa na wyłączność do wybranej przez siebie nazwy subdomeny i po jej zwolnieniu (np. w wyniku rozwiązania umowy) inny Użytkownik może ponownie korzystać z subdomeny o nazwie wykorzystywanej w przeszłości przez Użytkownika.

 

6. Wyróżnienie ogłoszenia. 

1. Ogłoszenia publikowanie w serwisie dodajauto.pl mogą zostać odpłatnie wyróżnione przez Użytkownika. 

2. Wyróżnienie polega na umieszczeniu ogłoszenia: 

a) na górze listy danej kategorii pojazdów albo 

b) na głównej stronie serwisu dodajauto.pl, przy czym jednocześnie publikowanych jest sześć różnych wyróżnionych ogłoszeń.

3. Wyróżnione ogłoszenia podlegają rotacji na danej stronie Serwisu dodajauto.pl. Rotacja wyróżnionych ogłoszeń następuje przy każdym odświeżeniu strony. 

4. Czas trwania wyróżnienia dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosi 14 dni lub do zakończenia publikacji ogłoszenie, jeżeli wyróżnienie zostało wykupione w terminie krótszym niż 14 dni do zakończenia publikacji ogłoszenia.

5. Czas trwania wyróżnienia dla przedsiębiorców wynosi 30 dni lub do zakończenia publikacji ogłoszenie, jeżeli wyróżnienie zostało wykupione w terminie krótszym niż 30 dni do zakończenia publikacji ogłoszenia.

6. Opłaty za wyróżnienie ogłoszeń umieszczono w Cenniku. 

 

7. Płatności

1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności za wykupione usługi poprzez usługę płatnych SMS udostępnianych przez pośrednika płatności SimPay lub za pomocą internetowego systemu płatności obsługiwanym przez pośrednika płatności PayU na rachunek bankowy MARTOM POLSKA Sp. z o.o. o nr 34 1750 0012 0000 0000 3043 9449. 

2. Przedsiębiorcy dokonują płatności za wykupione usługi za pomocą internetowego systemu płatności obsługiwanym przez pośrednika płatności PayU lub standardowego przelewu internetowego na rachunek bankowy MARTOM POLSKA Sp. z o.o. o nr
34 1750 0012 0000 0000 3043 9449.

 

8. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Martom POLSKA Sp. z o.o. usług świadczonych
w ramach Serwisu dodajauto.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów serwisu dodajauto.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.

Reklamacje należy zgłaszać MARTOM POLSKA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dodajauto.pl  

Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, MARTOM POLSKA Sp. z o.o.  zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, MARTOM POLSKA Sp. z o.o. zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez MARTOM POLSKA Sp. z o.o.

Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

 

9. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na odległość odstąpić od tej umowy bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przed tym terminem na adres kontakt@dodajauto.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione przez MARTOM POLSKA sp. z o.o. na rzecz Użytkownika do chwili odstąpienia od umowy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

 

10. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu dodajauto.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (MARTOM POLSKA Sp. z o.o. lub Użytkownik ) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@dodajauto.pl

2. MARTOM POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczeń niezgodnych z prawdą, naruszenie praw innych Użytkowników lub Martom Polska Sp. z o.o., a także w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail o natychmiastowym rozwiązaniu umowy.

 

11. Prywatność i poufność. 

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zgodnie z Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Martom Polska Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

3. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Martom Polska Sp. z o.o. poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa. 

 

12. Postanowienia końcowe 

1. Martom Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i Cenniku. O każdej zmianie Regulaminu i Cennika oraz terminach ich obowiązywania Martom Polska Sp. z o.o. powiadomi Użytkowników na stronie internetowej Serwisu, a także drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Zmiany Regulaminu, Cennika, Polityki Prywatności, a także innych udostępnionych aktów wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich opublikowania na stronach internetowych serwisu dodajauto.pl. Usługi aktywowane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3. W przypadku odmowy akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub Cennika Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail kontakt@dodajauto.pl, które będzie skutkowało rozwiązaniem umowy z MARTOM POLSKA Sp. z o.o. z upływem okresu emisji dotychczas umieszczonych ogłoszeń. 

4. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu i Cennika mogą być czasowo zmieniane na korzyść Użytkowników serwisu treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Martom Polska Sp. z o.o. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika oraz czas jej trwania. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji z treścią niniejszego Regulaminu lub Cennika wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji. Treść aktualnych promocji organizowanych przez Martom Polska sp. z o.o. publikowana jest na stronach serwisu dodajauto.pl.

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z świadczonymi w serwisie dodajauto.pl usługami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. 

6. W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają
w mocy.

7. Użytkownik może kontaktować się z dodajauto.pl w sprawach dotyczących zawartych umów na adres e-mailowy: kontakt@dodajauto.pl.

8. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo publikowana w serwisie dodajauto.pl.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie uchyla się dotychczasową treść § 12 ust. 9 Regulaminu.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - pobierz pdf

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz korzystania z podstawowych narzędzi analitycznych Google Analytics. Szczegóły opisane zostały w polityce prywatności.